คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ เกิดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัลลภา สุณัฐพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี วิมุกตะลพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจริยา จิตตรีสาร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม แก้วประดับ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชีพ กล่ำดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุคล อักษรศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เจริญ เต็งผักแว่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณ บุญบรรลุ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา กลองชนะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา ภิญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญปลอด ฟักทิม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุทรปัญญาวุธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาวงษ์กิตติโสภโณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : เลขานุการ