กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธรรมสรณ์ รัชตกรพิสิษฐ์