กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญธิกา สีบัว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกฤตยชญ์ วรรณชนะ
ครูผู้ช่วย