นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ
ครู คศ.1

นางสาวสุธิตา สาโชติ
ครูผู้ช่วย

นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายอธิพงษ์ พงศ์กิตติ์วิริยะ

นางสาวทัศนีย์ โยกมา