สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายอัศวชัย วิมุกตะลพ
ครู คศ.3

นางสาวนันทิยา สีหาขัน
ครู คศ.1

นางสาวสุธิตา สาโชติ
ครู คศ.1