นายพลวัฒน์ กวางประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายอัศวชัย วิมุกตะลพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนันทิยา สีหาขัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุธิตา สาโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2