นางบังอร วรรณอุบล
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววนิดาพรรณ เผ่าชวด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอตินาฎ ภู่ทอง
ครู คศ.1

นางสาวพิสมัย ป้องทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2