สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเสาวนีย์ พงษ์นัยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัญธิกา สีบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2