สายชั้นอนุบาล

นางจุฬาภรณ์ ดวงกางใต้
ครู คศ.1

นางธรรมสรณ์ รัชตกรพิสิษฐ์

วนิดา แดงประดับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2