สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอรุณ บุญบรรลุ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุวรินทร์ เกริกเกียตริศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปุญญาพัฒน์ ทัสตมนัส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2