สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอรุณ บุญบรรลุ
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา ยาประดิษฐ

นางสาวสุวรินทร์ เกริกเกียตริศรี
ครู คศ.1

นางปุญญาพัฒน์ ทัสตมนัส