สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุฐิลักษณ์ กัณฑ์สุภัค
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เรืองจุ้ย