นางสุฐิลักษณ์ กัณฑ์สุภัค
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เรืองจุ้ย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1