กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัศวชัย วิมุกตะลพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ