กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรุณ บุญบรรลุ
ครู คศ.3

นางสาวอตินาฏ ภู่ทอง
ครู คศ.2