นักการ/ลูกจ้างประจำ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่