กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอตินาฏ ภู่ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์