ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท นุชแผน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2481
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน รัชตะประการ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง ปานง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ รัตนวงศา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ สันติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร ศรีขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เศรษฐศิโรตม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ สังสิลลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2538
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรี สุขสมจิตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช วิทูรวิทย์ลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อารมณ์สุขโข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพล โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน