คณะผู้บริหาร

นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์สรรค์ สุขอัจจะสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา