พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

 

1.         ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้นำ  ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การอุทิศตน ครองตน  มีความเมตตากรุณา ละเว้นจากอบายมุข

2.         จัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการบริหารเชิง         กลยุทธ์  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  ตรวจสอบได้  และโปร่งใส/จัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3.         จัดระบบกลไก  ส่งเสริมความสัมพันธ์ และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

4.         ครูจะต้องมีวิญญาณของความเป็นครู  มีคุณธรรม / จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี  พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

5.         ครูผู้สอนต้องมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน และเพียงพอได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

6.         จัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน มีสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม  และเทคโนโลยีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม และเพียงพอ  ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และความปลอดภัย

7.         จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551   คำนึงถึงหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น  ความเหมาะสมกับผู้เรียน

8.         จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรอย่างหลากหลาย

9.         จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

10.    วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  วินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย  หาแนวทางจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน

11.    ผู้เรียนมีคุณธรรม / จริยธรรม ค่านิยมพึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

12.    ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์