วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) จัดการศึกษาและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

               นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา   =   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี