ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสถานที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) เป็นโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดครุใน หมู่ที่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ดินของวัด เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในชุมชนแออัด มีอาคารเรียน 4 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง ส้วม 4 หลัง